Energetická diagnostika ARTTEST® - EDA

Úvod
Definice
Metoda
ARTTEST III
Využití
Legslativa
Prezentace
Reference
Kurzy
Nabídka
ObchodVyužití

Využití EDA:

Akupunktura: EDA umožňuje přesně lokalizovat místa v organizmu pacienta, na která se má lékař - akupunkturista zaměřit, tím dochází k ušetření jeho času i námahy. Opakovaným 2. měřením lékař - akupunkturista získává přehled o energetickém zásobování organizmu elektromagnetickou energií, o její kvalitě i lokální kvantitě a o výsledku svého úspěšného terapeutického zákroku. Současně napovídá, ke které oblasti je zapotřebí se vrátit a terapeutický proces opakovat.

Alergologie a imunologie: EDA umožňuje přímo v ordinaci lékaře rychle testovat těkavé látky uvolňované z potravin nebo nápojů. Rozšiřuje tak možnosti lékaře při testování alergenů.

Anesteziologie: V rámci předoperačních vyšetření může EDA pomoci stanovit, zda je organizmus pacienta připraven na náročný terapeutický zákrok, a nebo zda je vhodné, zejména při monitorování dlouhodobé energetické hypoaktivity, operaci odložit. Umožňuje stanovit prognózu rekonvalescence, případně upozorní na možnost nežádoucích rizik.

Dietologie: V současné době je velmi přesně zdokumentována energetická hodnota potravin. EDA napomáhá rychle se zorientovat v energetice pacienta a určit, které potraviny jsou pro něj vhodnější v návaznosti na nativně měřenou hyperaktivitu, hypoaktivitu nebo chaosu. Opakovaným měřením v čase lze určit, zda se doporučené potraviny spolupodílejí na nárůstu optimalizace a harmonizace, navýšení výkonu, uvolnění energetických bloků, vyrovnání obou složek elektromagnetické energie a vyváženém proudění toku elektromagnetické energie organizmem, na jejichž základě dochází k navýšení akceschopnosti imunitního systému.

Farmacie: Dlouhodobé zkušenosti upozorňují na skutečnost, že při správné volbě, specifickém množství a správném užití chemofarmak dochází u pacientů k harmonizaci energetických procesů v jejich organizmu. EDA tak může nabídnout mapování energetického účinku léků při hypoaktivitě (výchozí stav, který ústí do procesu degenerace) nebo při hyperaktivitě (výchozí stav, který může signalizovat zánětlivé onemocnění) nebo nevyváženém energetickém stavu (chaos), případně při mapování energetického účinku léků na konkrétní druhy onemocnění.

Fyzioterapie: EDA napovídá, která oblast fyzického těla pacienta je nejvíce zasažena chaosem, hyperaktivitou (zvýšené riziko zánětu) nebo hypoaktivitou (zvýšené riziko energetického kolapsu), tím tak napomáhá provádět cílený fyzioterapeutický výkon, usnadňuje náročnou práci fyzioterapeuta a zkracuje čas nutný k terapeutickému výkonu. Napomáhá stanovit optimální terapeutický režim například nízkofrekvenční pulsní magnetoterapie s ohledem na celkový zdravotní stav pacienta, stupeň jeho zátěže a čas potřebný k nastolení harmonizačního procesu aplikované terapie.

Gerontologie: Záznam EDA upozorňuje na procesy rychlého nebo předčasného stárnutí, dehydrataci, špatnou výživu a prognózu patologických stavů.

Chirurgie: Znalost základního energetického stavu pacienta v rámci EDA umožňuje lékaři chirurgovi stanovit prognózu pooperačních komplikací, hojení rány, rychlost návratu pacienta do běženého denního režimu atp.

Interní lékařství: Dlouhodobé monitorování základního energetického stavu pacienta - hypoaktivity, upozorňuje lékaře na vyčerpanost organizmu, nesprávnou výživu, poukazuje na možnost energetického selhání srdce, jater, ledvin a dalších orgánů ještě před vypuknutím vlastní choroby doložené biochemickými testy nebo na dlouhodobý neřešený psychický stres. Umožňuje lékaři včas stanovit optimální terapeutický režim pro pacienta a tím tak předejít kolapsu například při diagnózách typu: syndrom únavy, syndrom vyhoření, syndrom zlobivých dětí, syndrom zvýšené hypersenzitivity, řady psychosomatických onemocnění, ale i řady tzv. civilizačních onemocnění, kdy biochemické laboratorní rozbory jsou v normě, a přesto si pacient stěžuje například na nespecifické bolesti, migrénu, stres aj. Napomáhá zjistit energetickou příčinu například otoků, špatného krevního oběhu, možnosti nedokrvení určité části těla a jeho špatné okysličování, případně umožňuje stanovit základní diagnózu aj.

Lázeňství: Znalost základního energetického stavu pacienta při jeho příchodu do lázeňsko-léčebného procesu je vedle stávajících diagnostických postupů jednou z možností, jak doložit blahodárnou péči odborných pracovníků lázeňských procedur. Porovnání nativního 1. měření při příchodu pacienta do lázní a 2. měření provedeného po ukončení lázeňského pobytu, tj. po absolvování řady lázeňských procedur, umožňuje rychlý přehled nárůstu harmonizačního a optimalizačního procesu u pacienta. Pacient tak má kontrolu nad energetikou svého organizmu, současně je to průkaz profesionality, kvality a odborné péče lázeňského personálu, která napomohla k vyvážení akčního potenciálu organizmu pacienta a tím i k mobilizaci jeho imunitního systému a zlepšení jeho zdravotního stavu.

Neurologie: Opakovaným měřením v návaznosti na statistiku naměřených hodnot lze stanovit základní konstituci pacienta a tím usoudit i na stav akceschopnosti imunitního systému jako celku a jeho regenerační schopnost. EDA zde slouží jako prevence zejména náhlých mozkových příhod a ochrnutí. EDA poukazuje na energetické příčiny somatických stavů jako je například brnění končetin, migrény, návaly horka, lokální městnání energie, který může vyústit až v zánětlivé onemocnění aj. Tím, že EDA umožňuje mapovat vnitřní prostředí pacienta, umožňuje tak současně sledovat stupeň zátěže pacienta (imunita pravé strany těla, imunita levé strany těla) a proces vitalizace po lékové terapii nebo operaci.

Pediatrie: Strava nesprávného složení, dědické vlivy, stres a řada dalších vnějších i vnitřních příčin se spolupodílí například na diagnóze: "syndrom hyperaktivních dětí". EDA napomáhá pochopit základní příčinu vzniku tohoto onemocnění. Dlouhodobé monitorování hyperaktivních dětí pomocí EDA umožňuje sledovat vývoj nemoci a stanovit prognózu jejího vývoje. Současně pomáhá mapovat úspěšnost terapeutického zákroku, kdy dochází k optimalizaci a normalizaci energetických procesů v organizmu dítěte a tím i k mobilizaci imunitního systému. EDA dále napomáhá mapovat energetické procesy apatických dětí, neurotických dětí, dyslektiků, dysgrafiků aj. a monitorovat stupeň zlepšení a nebo naopak zhoršení jejich stavu v průběhu určitého období. Umožňuje pochopit příčiny různých dětských onemocnění, například koktavosti, která může být způsobena psychickým stresem, který způsobí lokální napětí neuronů v oblasti hlasivek, snížení průtoku iontů na synapsích a vzniku atypického hlasového projevu - koktání. Úspěšný terapeutický proces má za následek snížení napětí, uvolnění iontodraselných kanálů a obnovení správné energetické činnosti hlasivek, což se následně projeví i v aktuálním energetickém stavu pacienta a v záznamu pomocí EDA.

Pracovní lékařství: Je žádoucí, aby lékař pracovní medicíny měl možnost monitorovat akční energetický potenciál pracovníka ještě před nástupem do zaměstnání. Tím může významně snížit míru rizika nevhodného zařazení pracovníka na určité pracovní místo, předcházet nemocem z povolání, stresům, psychické labilitě pracovníka, zvýšené nemocnosti, sníženému pracovnímu výkonu nebo úrazům. Při pravidelných preventivních prohlídkách může EDA v rámci prevence, podpory a ochrany zdraví včas upozornit na primárně zvýšenou, případně dlouhodobou, uměle vybuzenou stimulaci organizmu, která sekundárně přechází do fáze hypoaktivity se všemi negativními důsledky, jako je například snížení činnosti orgánů, snížení tlaku i tepu, snížení hormonální činnosti, nesoustředěnost, stres, pokles produktivity práce na pracovišti, zvýšení zátěže pro imunitní sytém, možnost zvýšení pracovního úrazu u dělníků pracujících na pásech nebo autonehody u řidičů z povolání aj.

Psychiatrie a psychologie: EDA umožňuje specialistům na lidskou psychiku monitorovat, v jakém psychickém stavu se pacient nachází, protože psychický a fyzický energetický systém nelze od sebe oddělit. Umožňuje posoudit, v jaké míře dochází ke generování energetických procesů v organizmu pacienta jeho psychickou činností. Podporuje možnost zvážit okolnosti, za kterých se psychika pacienta spolupodílí na zvýšeném hypoaktivním procesu, zvýšeným napětím neuronů, snížením elektricity a následného psychického stavu, s diagnózou neuróza, deprese, apatie, melancholie, hysterie aj. EDA umožňuje zpřesnit závažnost pacientem sděleného stavu, například depresi a určit jeho prognózu v návaznosti na monitorovaný stav EDA (chaos, hyperaktivita, hypoaktivita). EDA je zejména v oblasti psychiatrie a psychologie nepostradatelným pomocníkem, protože tím, že umožňuje mapovat nativní energetický stav pacienta po příchodu do ordinace a po terapii, je její záznam schopen doložit navozený harmonizující terapeutický proces po psychoterapii. V případě, že je člověk psychicky narušený a jeho rodina se domnívá, že příčinou je psychoterapeut, může se psychoterapeut bránit aktuálním záznamem EDA, může doložit, že z ordinace pacient odešel naprosto v klidném, psychicky vyváženém stavu.

Rehabilitace: Porovnáním nativního měření s opakovaným měřením po terapeutickém procesu-rehabilitaci umožňuje diagnostikovi mapovat úspěšnost rehabilitačního procesu, zvýšení činnosti organizmu například při původně snížené hybnosti končetin, po operaci aj. EDA umožňuje sebereflexi pracovního výkonu rehabilitačního pracovníka a nutnost pokračovat v rehabilitačním procesu do doby, ve které dochází k optimalizaci energetických procesů v těle pacienta a tím nastartování regeneračních procesů a zvýšení aktivity imunitního systému pacienta.

Sportovní lékařství: V nedávné minulosti se opakovaně staly závažné případy, kdy se sportovec, zcela vyčerpán sportovním utkáním, zhroutil přímo na hřišti v průběhu sportovního utkání. Přivolaný lékař mohl již jen konstatovat smrt z vyčerpání. Pravidelné monitorování sportovců pomocí EDA, umožňuje rychle zjistit energetický stav a rezervy závodníka a současně upozornit, v jakém energetickém stavu se sportovec nachází před důležitým sportovním výkonem. Tímto způsobem je možné snížit rizika a předcházet totálnímu vyčerpání závodníka. Současně lze prognózovat sportovní výkony hráčů, což je důležité například pro trenéra družstva, který před důležitým sportovním utkáním má sestavit tým hráčů, od kterých se očekává úspěch a vítězství, protože jiný výkon podá závodník, u kterého byl zjištěn chaos (špatná soustředěnost), hypoaktivita (slabý výkon) nebo hyperaktivita (agresivita). Uvedené stavy v závorce nemusí být pravidlem, ale napovídají o aktuální kondici nejen jednoho závodníka, ale i možnostech celého družstva. EDA umožňuje mapovat stupeň energetické zátěže sportovce a jeho stav před zahájením, v průběhu a po ukončení tréninku. Tím tak zabraňuje přetížení sportovce nebo poukazuje na chybný proces, případně nežádoucí nebo neúčinně provedený sportovní výkon.

Léčebné, sportovní, rehabilitační a rekondiční masáže: Využití EDA v procesu kontaktních masáží je především profesionální záležitostí, kdy masér při 1. měření EDA získává představu o celkovém energetickém stavu klienta v návaznosti na souvislosti mezi energetickými bloky a potížemi, na které si klient stěžuje. Opakovaným 2. měřením, sleduje průběh energetických změn, současně se soustředí na oblast s největším problémem. Nástup procesu harmonizace a optimalizace energetických procesů diagnostikované osoby, je známkou vysoké profesionality specialisty, který masáž provedl.

Kosmetika: Využití EDA v kosmetice je vhodné jako doplněk pro zjištění vazeb mezi suchou nebo mastnou pletí, rychle stárnoucí nebo přecitlivělou pletí, k testování účinků, například pleťové masky, drahých pleťových krémů, emulzí, aromaterapeutických prostředků a parfémů i jako průkaz vysoké profesionality kosmetičky, jejíž kosmetické ošetření pleti může vést k harmonizaci a optimalizaci energetických procesů v těle klientky.


Designed by Milan Průcha, e-mail: info@milanprucha.cz