Energetická diagnostika ARTTEST® - EDA

Úvod
Definice
Metoda
ARTTEST III
Využití
Legslativa
Prezentace
Reference
Kurzy
Nabídka
Obchod



Reference

MUDr. A. Galambošová: "S ohledem na výsledky předložené verifikační studie "Energetická diagnostika ARTTEST" a současně s ohledem na vlastní zkušenosti získané v průběhu verifikační studie mohu konstatovat, že energetická diagnostika ARTTEST je vhodná diagnostická metoda sloužící k mapování základního energetického stavu pacientů s tím, že její využití je vhodné zejména nejen v procesu prevence, podpory a ochrany zdraví osob, ale i pro ostatní lékaře, zejména lékaře se specializací na alergologii, rehabilitaci, psychologii, psychiatrii, pediatrii, všeobecné lékařství, gerontologii, ortopedii, sportovní medicínu, kožní aj."

MUDr. J. Kárník: "Energetická diagnostika podle umístění a tvaru grafického záznamu naměřených nativních hodnot vypovídá o aktuální energetické bilanci celého organizmu tzn. hyper-, hypoaktivitě, chaosu nebo harmonickém průtoku elektromagnetické energie lidským organizmem. Optimalizační energetické a vitalizační procesy imunitního systému v těle pacienta včetně osvědčených terapeutických postupů a správné životosprávy lze pomocí EDA rychle a neinvazivně monitorovat."

PhDr. E. Kymrová: "Prudký nárůst civilizačních onemocnění, včetně psychické zátěže obyvatel, si vyžaduje hledat nové diagnostické metody, které by pomohly objektivizovat náročnou práci diagnostiků a terapeutů a usnadnit jim tak náročnou práci a rozhodovací proces, samozřejmě za podmínky respektování ostatních diagnostických metod. Jsem přesvědčena, že EDA k těmto novým diagnostickým metodám patří."

PhDr. V. Marcineková: "Energetická diagnostika ARTTEST doplňuje stávající diagnostické postupy, které jsou nezastupitelné, o nový rozměr, který spočívá v mapování akčních elektrických potenciálů nervových buněk, do kterých se promítá stav a nedílná jednota fyzického a psychického energetického systému. V rámci prevence energetická diagnostika ARTTEST umožňuje včas upozornit na počáteční energetický deficit pacienta, který se může promítnout i do stavu jeho somatiky a psychiky, z tohoto důvodu doporučuji zařazení energetické diagnostiky ARTTEST i mezi preventivní programy."

Ing. E. Prchal: "Novost Energetické diagnostiky ARTTEST spočívá v komplexním uchopení energetických procesů odehrávajících se v lidském organizmu, které byly doposud monitorovány pouze dílčími způsoby, například měřením tlaku, měřením tepu, měřením teploty aj., zatímco Energetická diagnostika ARTTEST umožňuje rychle a přehledně, neinvazivním způsobem zjistit základní energetické souhrnné informace o energetice člověka a to, zda se nachází v hyperaktivitě, hypoaktivitě, chaosu nebo v optimu. S ohledem na skutečnost, že při aplikaci Energetické diagnostiky ARTTEST není do lidského organizmu vnesena žádná cizorodá energie, nemůže dojít k zatížení organizmu a tím ke kontraindikacím a vyvolání žádných negativních účinků."

Ak. mal. Jiřina Průchová: "Energetická diagnostika ARTTEST je původní, česká, diagnostická metoda která respektuje požadavky vědy a kritického myšlení, čerpá z vědeckých oblastí, jako je například fyzika, elektrotechnika, buněčná biologie, chemie, komplexní medicína, neurologie, psychologie a Psychosomatická artterapie, které tvoří její základ."

MUDr. R. Růžička, CSc.: "Svou fundovaností a hlubokým detailním zpracováním tématu, jde o ojedinělou práci pojednávající o monitorování výsledného energetického procesu živého organizmu pomocí stanovení výsledného souhrnu elektrického odporu obvodu lidského organizmu. Jde o původní českou metodu, doplňující stávající diagnostické metody, v čemž je její velký přínos. Tím je tato práce průkopnickou a nesmírně závažnou pro celou holistickou (a nejen ji) medicínu."

Ing. J. Štefec, CSc.: "Nejsem sice schopen posoudit Energetickou diagnostiku ARTTEST z pohledu lékaře, ale použité principy měření mají reálný fyzikální základ a zdůvodnění jimi dosahovaných výsledků je logické a vychází z rozsáhlého souboru pozorování, která lze exaktně vědecky doložit a jejichž podmínky vykazují charakter opakovatelnosti. Zpracování ukazuje na důsledně vědecký přístup. Osobně si mohu jenom přát, aby tato nová diagnostická metoda doznala většího rozšíření a uznání lékařské komunity."


Designed by Milan Průcha, e-mail: info@milanprucha.cz