Energetická diagnostika ARTTEST® - EDA

Úvod
Definice
Metoda
ARTTEST III
Využití
Legslativa
Prezentace
Reference
Kurzy
Nabídka
ObchodMetoda

Cílem energetické diagnostiky - Energetické diagnostiky ARTTEST - EDA (dále jen EDA) je zjištění komplexního stavu energie lidského organizmu jako fyzikální veličiny, která souvisí s konáním práce, do které se promítá míra různých forem pohybu hmoty ve všech jejich vzájemných přeměnách. EDA monitoruje elektrický akční potenciál neuronů lidského organizmu, který je aktivován primárním zdrojem stejnosměrné humánní elektřiny srdcem a sekundárně mozkem a činností dalších orgánů, kdy proudění elektrické energie neurony - elektrontransportními řetězci vytváří slabé magnetické pole, z tohoto důvodu EDA monitoruje elektro-magnetickou energii živého lidského organizmu, která primárně odráží stav obvodu střídavého proudu (zdroj řídící jednotka ARTTEST) se sinusovým průběhem, která je v ustáleném stavu dána podílem komplexního napětí (U) a komplexního proudu (I) měřené zdánlivé impedance (Z) v ohmech, kdy platí Z = U / I. EDA měří energeticky aktivní body, které se nacházejí na povrchu lidského těla, které se vyznačují nejmenším odporem, příslušející konkrétní aktivní energetické dráze, ve kterém se lokálně manifestuje změna odporu elektrické vodivosti, změna zdánlivé impedance, akční potenciál neuronů, dynamika chemiosmotických procesů elektrontransportních řetězců, stav vnitřního prostředí a jeho schopnost vést elektrické signály a spolupodílet se na elektrolytických procesech v živém lidském organizmu, který současně vypovídá Obr. č. 1 Diagnostická sestava pro energetickou diagnostiku - Energetická diagnostika ARTTEST - EDA. nejen o celkovém energetickém stavu měřeného bodu, ale i o schopnosti dané dráhy a jí přináležejícímu orgánu nebo systému vykonávat práci v rámci vzájemné interakce nervového, oběhového a lymfatického systému. S ohledem na skutečnost, že se do energetických procesů živého lidského organizmu promítá stav fyzického i psychického energetického systému, je zapotřebí tuto skutečnost zohlednit.

Základem EDA je diagnostické zařízení (obr. č. 1), které se skládá z měřící jednotky - přístroje ARTTEST, hrotové a diferenční sondy a originálního software a dále soustavy 40 energeticky aktivních bodů na prstech horních a dolních končetin měřené osoby.

Postup měření:
Po celkovém zklidnění sedící nebo ležící pacient/klient uchopí do jedné ruky diferenční sondu. Následně diagnostik zahájí měření zdánlivé impedance tak, že po předchozím navlhčením hrotové sondy ve vodním médiu, přikládá postupně za sebou hrotovou sondu na energeticky aktivní body. V okamžiku dotyku hrotové sondy a následně provedeném konstantním přítlaku na energeticky aktivní bod (obr. č. 2, č. 3 a č. 4), dojde k přenesení naměřené hodnoty zdánlivé impedance a jejímu číselnému zobrazení nejen na displeji monitorovacího přístroje ARTTEST, ale současně v počítači, kde se zobrazí v tabulce i grafu. Po oddálení hrotové sondy z měřeného energeticky aktivního bodu se zobrazený naměřený údaj samočinně zapíše jak do tabulky, tak do grafu. Tímto způsobem je možno změřit až 40 energeticky aktivních bodů (obr. č. 5). Měření lze provádět i bez připojení na počítač. V tom případě diagnostik naměřené údaje zapisuje mechanicky - ručně do předem připraveného tiskopisu.

Obr. č. 2 Energetická diagnostika ARTTEST v praxi - záznam měření.        Obr. č. 3 EDA a záznam měření - detail.       Obr. č. 4 EDA a záznam měření - detail.       Obr. č. 5 EDA a záznam naměřených hodnot do tabulky a grafu na PC.      

Software:

Softwarové možnosti jsou různé, od pouhého záznamu naměřených hodnot, až po nejmodernější typ s originálním programem Energetické diagnostiky ARTTEST, který umožňuje zobrazit záznam všech 40 měřených bodů, jak pravé poloviny, tak levé poloviny těla najednou (obr.č.6) včetně vyhodnocení. Jednotlivé body mapy Energetické diagnostiky ARTTEST generuje počítač tím, že naměřený údaj zachová v paměti v číslicové formě pro účely dalšího zpracování. Další zpracování spočívá v textu zmíněné analýzy přechodové křivky. Je několik možností:

 1. jde o stav, kdy analyzované parametry jsou v limitu odpovídající vyváženému harmonickému stavu
 2. jde o stav, kde parametry jsou nadlimitní a organizmus je ve fázi stimulace a hyperaktivity
 3. jde o stav, kde parametry jsou podlimitní, v tom případě se organizmus nachází ve fázi útlumu a hypoaktivity

Expertní systém dle výsledku diskriminační analýzy stanoví celkový energetický stav pacienta a zatřídí jej do čtyř základních energetických skupin:

 1. Optimum - harmonie
 2. Hyperaktivita
 3. Hypoaktivita
 4. Chaos
Energetická diagnostika ARTTEST - záznam nativního 1. měření všech 40 energeticky aktivních bodů.

Na základě naměřených hodnot nativní EDA pacienta/klienta může diagnostik cíleně volit nejvhodnější terapeutické postupy tak, aby po jejich aplikaci došlo k nastartování harmonizujícího nebo alespoň optimalizujícího procesu v těle pacienta/klienta. Následuje terapeutický proces. Účinek aplikované terapie na energetické systémy pacienta/klienta lze rychle zjistit opětovným 2. měřením. Software umožňuje porovnat záznam naměřených hodnot 1. a 2. měření a vyhodnotit je. Nástup harmonizačního nebo optimalizačního procesu usnadňuje činnost imunitnímu systému jako celku. Dochází k jeho podpoře a zvýšení akceschopnosti. Znamená to, že aplikovaná terapie je úspěšná. V případě, že nedošlo k nástupu harmonizačního nebo optimalizačního procesu, je zapotřebí zvážit další činitele, které se spolupodílejí na terapeutickém procesu, případně v terapii pokračovat.

Výsledky měření:

 1. První, nativní měření napomáhá ke zjištění nativního komplexního energetického stavu lidského organizmu a stanovení jeho přechodové fáze, ve které se nachází.

 2. Druhé, opakované měření diagnostikuje vliv aplikované terapie na energetické systémy a její vliv na harmonizaci a optimalizaci energetických procesů v lidském organizmu a tím i na posílení akceschopnosti imunitního systému.

Závěr:

Téměř všechny nemoci na úrovni fyzického a psychického energetického systému způsobují změny procesů chemiosmotického spřažení elektrontransportních řetězců, dynamiku fyzikálně-chemických procesů, ovlivňují vzájemnou interakci nervového, oběhového a lymfatického systému vnitřního prostředí v živém lidském organizmu, zejména akčních potenciálů neuronů, které jsou primárně generovány na úrovni vnitřního prostředí člověka jeho fyzickým a sekundárně psychickým energetickým systémem a na úrovni vnějšího prostředí stavem prostředí, ve kterém se nachází. Z tohoto důvodu tím, že EDA vypovídá nejen o činnosti orgánů a jejich schopnosti vykonávat práci, ale také o celkovém somatickém, psychosomatickém i psychickém stavu pacienta, je EDA přínosem jak pro ošetřujícího lékaře (fyzioterapeuta, psychologa, maséra, kosmetičku aj.), tak zejména pro pacienta/klienta, kdy může včas upozornit na energetickou disharmonii a snížení akceschopnosti imunitního systému ještě před vypuknutím projevu choroby nebo pomoc definovat nové druhy onemocnění, ke kterým patří například: zvýšená hypersenzitivita, syndrom únavy, syndrom vyhoření, syndrom hyperaktivních dětí aj. Výhodou Energetické diagnostiky ARTTEST je její neinvazivnost, bezbolestnost, nekrvavost, jednoduchost, ekonomická výhodnost a rychlost, kterou ocení lékaři mnoha oborů, například specialisté v pracovním lékařství, interně, neurologii, anesteziologii, rehabilitaci, pediatrii, psychiatrii, psychologii, dietologii, chirurgii, alergologii, imunologii, gerontologii aj., ale také farmakologii, sportovním lékařství nebo odborníci na kosmetiku, léčebné rekondiční a regenerační masáže nebo specialisté na Psychosomatickou artterapii.


Designed by Milan Průcha, e-mail: info@milanprucha.cz