Energetická diagnostika ARTTEST® - EDA

Úvod
Definice
Metoda
ARTTEST III
Využití
Legslativa
Prezentace
Reference
Kurzy
Nabídka
ObchodAKTUÁLNĚ: DIAGNOSTIKA aktuálního přechodového energetického stavu živého lidského organizmu - kondice

Únava a onemocnění známé pod názvem CFS (chronický únavový syndrom) a CFIDS (chronický únavový a imunitně dysfunkční syndrom) souvisí s fyzikálním stavem, kdy živému lidskému organizmu chybí energie k vykonávání práce. Nedostatek energie jako mocné účinné síly schopné vykonávat práci souvisí se stavem vnitřního prostředí člověka, na jehož dynamice se spolupodílí fyzický (tělo), psychický (emoce) a duchovní (mysl) energetický systém společně se stavem vnějšího prostředí, ve kterém se člověk nachází ..... celý úvodní článek je k dispozici zde.


Vážení návštěvníci,

vítám Vás na stránkách energetické diagnostiky - Energetická diagnostika ARTTEST® - EDA.

Dovolte mi prosím, abych Vás v krátkosti s seznámila s touto novou, originální, diagnostickou metodou, která vhodně doplňuje stávající diagnostické metody, které jsou nezastupitelné a jejími možnostmi.

Systém Energetické diagnostiky ARTTEST®III. byl vyvinut v Intercentru Psychosomatické artterapie v ČR v polovině 90. let pro potřeby Psychosomatické artterapie. Až na přelomu r. 2000 byl využit i mimo sledovanou oblast, zejména při monitorování terapeutického účinku nízkofrekvenční magnetoterapie, v praxi lékaře praktické medicíny, akupunktury, všeobecného lékařství, psychologii, fitness, rehabilitaci, kosmetice, masážích, aj.
Základem EDA je diagnostické zařízení, které se skládá z měřící jednotky - přístroje ARTTEST, hrotové a diferenční sondy, originálního software a soustavy 40 energeticky aktivních bodů na prstech horních a dolních končetin měřené osoby. Jednotlivé body mapy Energetické diagnostiky ARTTEST generuje počítač tím, že naměřený údaj zachová v paměti v číslicové formě, pro účely dalšího zpracování, které spočívá v analýze přechodové křivky. Expertní systém dle výsledku diskriminační analýzy stanoví celkový energetický stav měřené osoby a vyhodnotí jej.

Energetická diagnostika ARTTEST® je určena k:

 1. měření zdánlivé impedance lidského organizmu střídavým signálem 1kHz.
 2. energetické diagnostice lidského organizmu, zjištění nativního komplexního energetického stavu lidského organizmu a jeho přechodových fází (Harmonie - Hyperaktivita - Hypoaktivita - Chaos).

 3. monitorování průběhu a účinku aplikované terapie, prostředku nebo léku na fyzický a psychický energetický systém pacienta (dle specializace diagnostika).

 4. profesionální energetické diagnostice ve zdravotnictví při diagnostice nových tzv. civilizačních onemocnění, ke kterým patří, například idiopatická netolerance k prostředí, únavový a imunitně dysfunkční syndrom, hypersenzitivita, syndrom hyperaktivních dětí, k prevenci, podpoře a ochraně lidského zdraví aj.

Pro svoji neinvazivnost, bezbolestnost, nekrvavost, jednoduchost, ekonomickou výhodnost a rychlost, ji ocení specialisté v pracovním lékařství, interně, neurologii, anesteziologii, rehabilitaci, pediatrii, psychiatrii, psychologii, dietologii, chirurgii, alergologii, imunologii, gerontologii, ale také odborníci na farmakologii, sportovní lékařství nebo specialisté na kosmetiku, léčebné rekondiční a regenerační masáže aj.

Proč používat energetickou diagnostiku - Energetickou diagnostiku ARTTEST® - EDA:

 1. téměř desetileté verifikační a klinické studie EDA, které jsou podloženy rozsáhlou vědeckou dokumentací, byly úspěšně zakončeny dne 22.11. 2005 oponentním řízením, kterých se zúčastnili jak lékaři, inženýři, tak i psychologové

 2. nové druhy onemocnění si vyžadují nové přístupy a nové diagnostické metody
 3. je schopna na energetické úrovni ověřit Váš zdravotní stav - Vaši kondici
 4. podporuje prevenci a ochranu vašeho zdraví
 5. včas upozorní na případná zdravotní rizika a to ještě před vznikem onemocnění
 6. nabízí řešení
 7. umožňuje rychle vysledovat nejoptimálnější prostředek na harmonizaci a optimalizaci energetických procesů v lidském organizmu (patent č.295974)

 8. je vhodná ke stanovení prognózy dalšího vývoje onemocnění
 9. má široké uplatnění v mnoha medicínských oborech, rehabilitaci, dietologii, lázeňství, psychiatrii, sportovním lékařství, kosmetice aj.

 10. umí otestovat energetický účinek:
  -      rehabilitačních léčebných procedur a terapií
  -      kumulovaných vysokofrekvenčních elektromagnetických polí
  -      rezonančních terapií
  -      kosmetických přípravků
  -      druhů masáží
  -      psychologických metod
  -      potravin a potravinových doplňků
  -      sportovních, rekondičních a tréninkových programů
  -      pracovní zátěže, aj.
 11. umožňuje dokumentovat:
  -      aktuální energetickou bilanci lidského organizmu jako celku - hyperaktivita, hypoaktivita, chaos, harmonie
  -      stav energetických drah a jim přináležejících orgánů, např. plic, srdce, tlustého střeva, ledvin, jater aj.
  -      energetickou odezvu organizmu na aplikovanou terapii
  -      základní stav psychického energetického systému
 12. se jedná o rychlou, neinvazivní, nebolestivou metodu, která nezatěžuje a netraumatizuje organizmus
 13. umožňuje monitorovat souhrnnou elektrickou, elektro-magnetickou aktivitu (nebo-li akční potenciál) živého lidského organizmu, který se projevuje v jeho schopnosti nebo neschopnosti vykonávat práci

 14. protože doplňuje stávající metody, které jsou nezastupitelné o nové možnosti, například: zvolit optimální postup léčby a jeho účinek na energetické systémy lidského organismu, testovat výkonnost uchazeče o zaměstnání a tím snížit míru rizika nevhodného zařazení pracovníka na určité pracovní místo aj.

Vážení návštěvníci, pokud nenajdete odpovědi na všechny Vaše otázky, můžete si objednat publikaci "Energetická diagnostika - Energetická diagnostika ARTTEST® - EDA: Úvod pro problematiky". Předmluvu ke knize napsal MUDr. Radomír Růžička, CSc. Publikace bude k nahlédnutí od 2. 6. 2006 v sídle našeho vzdělávacího zařízení a od 6. 6. 2006 si ji můžete vypůjčit v níže uvedených knihovnách:
     - Národní knihovna ČR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1
     - Moravská zemská knihovna, Kounicova 65a, 601 87 Brno
     - Věděcká knihovna v Olomouci, Bezručova 2, pošt. schr. 9, 779 11 Olomouc
     - Městská knihovna v Praze, Mariánské nám. 1, 110 00 Praha 1

Knihu je možné si objednat na emailové adrese objednavky@icpa.eu, telefonicky na tel. 236 181 071 nebo osobně v sidle firmy.

Copyright:

Originální a autorizovaný elektronický zdroj zaměřený na energetickou diagnostiku - Energetickou diagnostiku ARTTEST - EDA autorky metody Jiřiny Průchové. Bez písemného svolení autorky není přípustné kopírovat jakékoliv materiály či jejich části za účelem zveřejnění jinde a přenášet je svévolně na jiné servery či je svévolně otiskovat. Toto opatření se netýká uvádění odkazů na tyto originální stránky ak. mal. Jiřiny Průchové v rámci jiných webových stránek. Při nedodržení těchto pravidel budou následovat adekvátní právní postupy.


Designed by Milan Průcha, e-mail: info@milanprucha.cz